ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την προ- και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και για τη διδασκαλία στα σχολεία, η οποία να επιτρέπει τη διαθεματική διδασκαλία των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών. Αριθμός ερευνών (π.χ. Jones/Rasmussen/Moffitt, 1997: «A collaborative approach to interdisciplinary learning", Bransford et al. 2005: "Foundations and opportunities for an interdisciplinary science of learning", όπως και εργασίες των Resnick και Schoenfeld) δείχνει ότι η διαθεματική/διεπιστημονική προσέγγιση μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και τη βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων τόσο στα μαθηματικά όσο και στις φυσικές επιστήμες. Αυτό υλοποιείται με το σχεδιασμό και τη συλλογή εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο παρουσιάζει μια ποικιλία μεθόδων, προσεγγίσεων και πλαισίων. Οι προβληματικές καταστάσεις είναι οικείες στους μαθητές, μπορεί να περιέχουν δραστηριότητες εκτός σχολείου και να περιλαμβάνουν καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Αρκετές από τις δραστηριότητες υποστηρίζονται από διαδραστικά τεχνολογικά εργαλεία..

Ειδικοί στόχοι:

 • να συλλεγούν ιδέες για το εκπαιδευτικό υλικό εντός των εθνικών ομάδων, με τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθηματικά και φυσικές επιστήμες
 • να φέρει σε επαφή αυτές τις ιδέες και να επιλέξει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (ιδίως εκείνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί / προσαρμοστεί για χρήση στις χώρες εταίρους και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και εκείνα τα οποία είναι κατάλληλα για αξιοποίηση των ΤΠΕ)
 • να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ ομάδων των 2-εταίρων, για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των ιδεών σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • να αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό υλικό από δύο εμπειρογνώμονες
 • να εφαρμοστεί πιλοτικά και να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό υλικό
 • να παραχθεί ένα βιβλίο και μια ιστοσελίδα με το εκπαιδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των ΤΠΕ
 • να παραχθεί μια αφίσα και ένας φάκελος με την περιγραφή του έργου και δείγμα του εκπαιδευτικού υλικού, και να διανεμηθούν σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και άλλους ενδιαφερόμενους
 • να χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και να είναι διαθέσιμο σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή
 • ο κάθε εταίρος να επικοινωνήσει το εκπαιδευτικό υλικό σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα χώρας εκτός των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 • να διοργανωθούν διεθνές συνέδριο και ημερίδες, στα οποία θα παρουσιαστεί το έργο και τα αποτελέσματά του, και στα οποί θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και φορείς χάραξης πολιτικής
 • να διαδώσει το εκπαιδευτικό υλικό, αξιοποιώντας πολλαπλά μέσα σε διάφορα επίπεδα (π.χ. ημέρα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, ημερίδα ενημέρωσης, Υπουργείο Παιδείας, Σύνδεσμοι Εκπαιδευτικών, συνέδρια, μαθήματα Comenius) και άλλους διαύλους επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος