Projekto tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis šio projekto tikslas – paruošti medžiagą išankstinei ir tikrai mokytojo praktikai ir mokymui mokyklose, kas leistų mokytojams mokyti matematikos ir gamtos mokslų dalykų tarpdalykiniu būdu, o taip pat ir bendradarbiauti vieniems su kitais, ir ruošiantis ir vykdant savo mokymą. Gausūs įrodymai (pvz. Jones/Rasmussen/Moffitt 1997: " Bendradarbiavimo prieiga į tarpdalykinį mokymą", Bransford et al. 2005: “Tarpdalykinio mokymosi pagrindai ir galimybės” taip pat keletas (Resnick or Schoenfeld) darbų rodo, kad tai iškels mokymąsi ir pagerins pasiekimus ir matematikoje ir gamtos moksluose. Tai yra daroma ruošiant ir renkant medžiagą, kuri atskleidžia daugybę metodų, prieigų ir kontekstų. Kontekstas bus svarbus ir reikšmingas mokiniams, ir gali susidėti iš veiklos už klasės ribų, realių gyvenimiškų situacijų, gamtamokslinių leidinių.
Kai kuri ši medžiaga bus paremta interaktyviomis IKT priemonėmis.

Konkretūs uždaviniai:

  • surinkti idėjas medžiagai nacionalinėse grupėse su matematikos ir gamtos mokslų mokytojų ir mokytojų vadovų įdėtomis pastangomis, sudėti
  • kartu tas idėjas ir atrinkti labiausiai tinkamas (ypač tas, kurios gali būti naudojamos/pritaikytos naudoti projekto partnerių šalyse ir kitose Europos šalyse, ir tos, kurios yra tinkamos interaktyviai IKT pagalbai)
  • sugrupuoti į 2 –partnerių-tarpnacionalines darbo grupes tolimesniam šių idėjų tobulinimui į konkrečią medžiagą
  • šią medžiagą pateikti dviejų ekspertų išorinei apžvalgai
  • šią medžiagą pateikti dviejų ekspertų išorinei apžvalgai, pilotuoti ir vesti seminarus, pateikti neapdorotą medžiagą mokytojams, mokiniams ir gamtos mokslų ir matematikos mokytojams instuktoriams dirbti su ja, grįžtamajam ryšiui pagerinti jos kokybę, patobulinti medžiagą, pagrįstą pilotavimo procesu ir išorine apžvalga, išleisti knygą ir sukurti interneto tinklapį su medžiaga, įtraukiant IKT pagalbą, išleisti plakatą ir aplanką su projekto aprašymu ir pavyzdžiais, ir padalinti ją mokytojams, mokytojams instruktoriams ir kitiems besidomintiems, naudoti medžiagą per mokytojų mokymus, informuoti ir padaryti ją prieinamą atspausdintą ar internete besidomintiems (mokytojams, mokytojams instruktoriams, programos sudarinėtojams, mentoriams, dalyko Universität Wien, Project Coordinator), kiekvienam partneriui susisiekti su institucija, šalyje, kuri yra už partnerystės ribų, pritaikyti ir paskleisti išvadas plačiai, ir atspausdinti pritaikytą medžiagą tinklapyje, suorganizuoti tarptautinę koferenciją ir tarptautinį seminarą prezentacijai ir interaktyviam darbui su išvadomis, su mokytojais, mokytojais instruktoriais, matematikos ir gamtos mokslų mokytojais, programų koordinatoriais, mentoriais ir pradinio etapo stebėtojais paskleisti medžiagą mokytojams ir mokytojams instruktoriams už asociacijos ribų, naudojant kai kuriuos regioninius (pvz., mokytojų edukacinė diena, atvirų durų diena, informacijos diena), nacionalinius (pvz., švietimo ministerija, mokytojų sąjunga) ir tarptautinius (pvz., konferencijos, Comenius kursai) sklaidos kanalus