CIELE A ZÁMERY PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je pripraviť materiály pre vzdelávanie študentov učiteľských programov ako aj učiteľov v praxi, ktoré im umožnia učiť matematiku a prírodovedné predmety v zmysle medzipredmetových vzťahov a taktiež vzájomne spolupracovať ako pri príprave tak aj realizácii vzdelávacieho procesu. Viaceré štúdie (napr. Jones, Rasmussen, Moffitt.: 1997. "A collaborative approach to interdisciplinary learning", Bransford a kol.: 2005. "Foundations and opportunities for an interdisciplinary science of learning", ako aj viaceré publikácie od Resnicka alebo Schoenfelda) poukazujú na fakt, že materiály orientované na medzipredmetové vzťahy zvyšujú kvalitu vzdelávania v oblasti matematiky aj prírodovedných predmetov. Materiály pripravíme zo súboru už existujúcich materiálov, budeme ich ďalej rozpracovávať s dopĺňať o rôzne metódy a aktívne prístupy vo vyučovaní. Obsah materiálov by mal byť pre žiakov vekovo vhodný a zmysluplný. Odporúčané ktivity a metódy vyučovania môžu byť využité i v mimoškolskej činnosti. Príklady z reálnych životných situácii a základné vedomosti z prírodovedných predmetov budú tvoriť základný princíp každého materiálu. Využitie vybraných materiálov vo vyučovaní bude podporé aj interaktívnym použitím IKT..

Špecifické ciele:

 • zozbierať námety na materiály so zameraním na medzipredmetové vťahy v každej krajine partnerov projektu; materiály budú určené pre učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov, ako aj pre vysokoškolských učiteľov, najmä didaktikov
 • pripraviť prehľad nápadov a námetov a vybrať najvhodnejšie, ktoré môžu byť prispôsobené a použité v krajinách partnerov projektu ako aj ostatných európskych krajinách; vybrať nápady a námety, pri ktorých je vhodné využiť IKT
 • vytvoriť pracovné skupiny projektu zložené z dvoch partnerských krajín zamerané na spoluprácu pri spracovaní nápadov a námetov do konkrétnych materiálov
 • zabezpečiť recenziu pripravených materiálov dvomi medzinárodnými expertami
 • pripraviť a uskutočniť workshop s cieľom pilotne predstaviť materiály učiteľom z praxe, študentom učiteľstva a univerzitným učiteľom a získať spätnú väzbu, ktorá pomôže vylepšiť kvalitu materiálov
 • v príprave výslednej verzie každého materiálu zohľadniť výsledky pilotného testovania a tiež recenzie expertov
 • pripraviť tlačenú publikáciu a webovú stránku projektu s materiálmi a apletmi IKT aplikáciami
 • pripraviť propagačný plagát projektu s popisom projektu a mater aby mohli byťiály pripraviť tak, na ich distribuované učiteľom, študentom, univerzitným učiteľom a iným zainteresovaným osobám
 • využívať pripravené materiály pri vzdelávaní učiteľov, zabezpečiť ich dostupnosť v tlačenej ako aj on-line forme pre všetkých zainteresovaných (učiteli z praxe, vysokoškolskí učitelia, študenti učiteľstva, cviční učitelia, predmetové komisie)
 • každý partner projektu má nadviazať spoluprácu s inštitúciou mimo partnerských krajín za účelom predstavenia a šírenia materiálov projektu výsledkov realizácie projektu v širšom meradle a následne výsledky spolupráce zverejniť na webovej stránke
 • zorganizovať medzinárodnú konferenciu a medzinárodný workshop s cieľom prezentovať výstupy učiteľom z praxe, univerzitným učiteľom, študentom učiteľstva, cvičným učiteľom
 • zabezpečiť dostupnosť materiálov učiteľom z praxe a univerzitným učiteľom v krajinách partnerov projektu i v iných krajinách prostredníctvom rôznych národných a medzinárodných aktivít, inštitúcií a informačných sietí (napr. metodické dni pre učiteľov, dni otvorených dverí, informačné dni, regionálne, národné a medzinárodné konferencie, Comenius kurzy)