MATERIÁLYActivity created by

Title

Topic

Age

DOWNLOAD
SK Blueprint Mathematics and Art 13 - 16
CY Car painting Mathematics and Physics 12 - 15
UK Cooling cups Mathematics and Physics 13 - 14
CZ Criminology Mathematics and Statistic 14 - 16
AT De-icing Mathematics and Physics 13 - 14
CY Eating insects Mathematics and Biology 11 - 14
AT Ecology Mathematics and Ecology 13 - 14
LT Eyeglasses Mathematics and Physics 15 - 16
CZ Flow of Fluids Mathematics and Physics 12 - 15
LT Fruit juice Mathematics and Chemistry 15 - 16
AT Fuel requirements Mathematics and Physics 13 - 14
LT Fullrene Mathematics and Biology 15 - 16
SK Future map Mathematics and Geography 10 - 13
CY Global warming Mathematics and Physics 11 - 14
AT GPS Mathematics and Geography 16 - 17
UK Heart rate Mathematics and Biology 11 - 13
LT Heat transfer Mathematics and Physics 14 - 15
SK Human blood Mathematics and Biology 15 - 16
CY Natural gas reserves Mathematics and Physics 12 - 15
UK Osmosis Mathematics and Physics 14 - 16
CY Parking lot Mathematics and Physics 11 - 15
CZ Physics in the kitchen Mathematics and Physics 13 - 16
UK Rates of reaction Mathematics and Physics 14 - 16
CZ Solar oven Mathematics and Physics 14 - 16
AT Space flight Mathematics and Physics 16 - 17
UK Speed distance and time Mathematics and Physics 13 - 14
IT Temperature Mathematics and Physics 9 - 11
CZ Transport of damp Mathematics and Physics 15 - 16
SK Water from the other side Mathematics and Biology 5 - 6
SK Water or ice Mathematics and Chemistry 5 - 6
LT Water salinity Mathematics and Biology 14 - 15
IT Weight and volume Mathematics and Physics 7 - 9


Anotace materiálů:


Rakousko:
Název: Letectví – spotřeba paliva dopravního letadla
Popis: Materiál obsahuje několik pracovních listů, kde jsou studentům předloženy následující úkoly. Nejprve mají odhadnout požadavky na množství paliva, které spotřebuje letadlo při mezikontinentálním letu (podrobnější informace pak najdou v textu). Dalším úkolem je po prostudování textu spočítat reálné množství paliva pro zadaný let a porovnat jej se spotřebou jiných dopravních prostředků.

Název: Letectví – odstraňování ledu z letadla
Popis: Pracovní list nejprve zadá studentům, aby odhadli obsah povrchu křídel daného letadla a vypočítali hmotnost ledu a sněhu, který se na křídlech zachytí v průběhu letu. Druhá část materiálu je věnována chemickému složení prostředků, kterými se led a sníh z letadel odstraňuje. Materiál je zakončen doplňujícími otázkami ohledně odmrazovacího procesu.

Název: Ekologie – Sluneční a větrná energie
Popis: Nejprve je s žáky vedena diskuse na téma možnosti pokrytí spotřeby elektrické energie jejich země fotovoltaickými panely nebo větrnými elektrárnami. Dvojice pracovních listů obsahují technické informace týkající se fotovoltaických panelů a větrných elektráren a na jejich základě studenti vypočítají množství těchto alternativních zdrojů energie potřebných pro pokrytí poptávky v jejich zemi. Studenti diskutují o jejich výhodách a nevýhodách.

Název: GPS – najdi si cestu
Popis: Tři pracovní listy s názvy “Základy”, “Zkus to” a “Zábava” popisují základní principy fungování GPS. Představují také praktické aplikace GPS přijímače využívané v turistice (interpretace dat) nebo GeoCachingu (souřadnicové systémy). Pracovní listy jsou vhodné pro skupinovou výuku.

Název: Lety do vesmíru – Přistání raketoplánu
Popis: Čtyři různé pracovní listy (pro čtyři skupiny žáků) umožňují studentům studovat některé fyzikální a matematické stránky letů do vesmíru např. teplotu, čas, izolaci a rychlost. Zodpovězení všech dotazů uvedených na pracovních listech pak vyžaduje kooperaci všech skupin.


Británie (UK)
Název: Chladnoucí šálky
Popis: Aktivita využívající běžně dostupné pomůcky. Žáci mají vyslovit vlastní názor na transport tepla a za použití jednoduchých pomůcek demonstrovat kondukci konvekci a radiaci. Žáci po té zaznamenají výsledky měření, provedou nezbytné výpočty a zakreslí je do grafu. Vhodné pro žáky ve věku 13 – 14 let.

Název: Rychlost, dráha a čas
Popis: Aktivita motivující žáky získat vhled do problematiky potenciální a kinetické energie. Žáci mají také možnost evaluovat výsledky a navrhnout inovaci předložených experimentů. Všechny své výsledky sumarizují v grafické i numerické podobě. Rozšiřující aktivity nabízejí nadaným žákům více podnětů pro rozvoj jejich schopností. Aktivita je vhodná pro žáky ve věku 13 – 14 let.

Název: Osmóza
Popis: Aktivita, která je velmi vhodná pro spolupráci učitelů matematiky a ostatních přírodních věd. Žáci jsou motivováni precizně zaznamenávat výsledky experimentu v podobě tabulek a grafů. Nadanější studenti by pak měli být schopni výsledky svých měření shrnout a závěry prezentovat před třídou, případně navrhnout další zlepšení vykonaného experimentu. Aktivita je vhodná pro žáky ve věku 14 – 16 let.

Název: Reakční rychlost
Popis: Velmi zajímavá aktivita skládající se z velkého množství úkolů zvyšující dovednosti a kompetence žáků. V rámci jednotlivých úkolů žáci analyzují výsledky svých experimentů a v závislosti na svých znalostech využívají různé cesty vedoucí k cíli. Aktivita nabízí možnost spolupráce učitelů matematiky a ostatních přírodních věd s využitím ICT. Aktivita je vhodná pro žáky ve věku 14 – 16 let.

Název: Srdeční tep
Popis: Zábavný experiment vyžadující velmi málo pomůcek. Žáci shromažďují, analyzují a diskutují data vztahující se k jejich vlastním tělům. Vhodné pro žáky ve věku 11 – 13 let.


Slovensko
Název: Jiná tvář vody
Popis: Jednoduché experimenty s vodou jsou zaměřeny první vědecké pokusy s vodou jako fyzikální látkou.

Název: Voda nebo led
Popis: Jedná se o jednoduché experimenty s vodou, první vědecké pokusy s vodou jako fyzikální látkou.

Název: Matematika v lidské krvi (krvavá matematika)
Popis: Materiály obsahují několik různých činností, zaměřených na zkoumání a popis vlastností lidské krve pomocí matematických prostředků – kvantitativní charakteristiky krve, vztahy mezi modely krevních typů, nebo využití kombinatoriky při zkoumání krevních skupin v genetice.

Název: Geometrie v modrotisku
Popis: Materiál je zaměřen na mezipředmětové vztahy z oblasti matematiky, umění a designu. Dva pracovní listy se zabývají chemickým a biologickým aspektem výroby modrotisku s využitím geometrických útvarů.

Název: Mapa budoucnosti
Popis: Jde o celodenní mimoškolní aktivitu. Studenti si procvičí celou škálu matematických i přírodovědných znalostí a dovedností, které získali ve výuce.


Itálie
Název: Teplo, teplota a energie
Popis: Materiály obsahují několik různých aktivit zaměřených na laboratorní zkoumání pojmů teplota, teplo a energie a jejich vzájemných vztahů.

Název:Hmotnost a objem
Popis: Materiály ukazují některé užitečné metody pro lepší pochopení rozdílů mezi pojmy hmotnost a objem, které dělají žákům problémy především na prvním stupni základních škol.


Česká republika
Název: Kriminologie
Popis: Základní úlohou tohoto materiálu je představit žákům metodu identifikace pachatele na základě stop jeho pohybu. Žáci nejprve vytvoří pachatelovy stopy a na jejich základě pak počítají hmotnost a rychlost pachatelova pohybu.

Název: Fyzika v kuchyni (Kulinářská fyzika)
Popis: Materiály pracují se známými energetickými popisky kuchyňských spotřebičů a na jejich základě zjišťují jejich energetickou účinnost. Laboratorní práce – studium a výpočet účinnosti jednotlivých typů kuchyňských vařičů při ohřevu vody.

Název: Proudění kapalin
Popis: Materiály popisují ustálené proudění ideální kapaliny a rychlosti vody v řece v závislosti na místě jejího měření. Žákům je prezentována změna rychlosti proudění vody na průřezu koryta řeky a možnost výpočtu objemu protékající vody. Laboratorní práce je pak zaměřena na výpočet objemu vody v reálné situaci za použití jednoduchých pomůcek.

Název: Solární pec
Popis: Hlavním úkolem žáků je zkonstruovat solární parabolickou pec a zkoumat její vlastnosti. Její konstrukce je založena na pochopení vlastností paraboly a odrazu paprsků slunečního záření. Materiál obsahuje podrobný manuál.

Název:Prostupnost vlhkosti ve stavebních materiálech
Popis: Cílem materiálů je studium vlastnosti různých stavebních materiálů s ohledem na jejich nasákavost. Studenti provádí měření s klasickou pálenou cihlou, dřevem a Ytongem a porovnávají jejich vlastnosti. Žáci se zde učí vyhledávat a zapisovat informace do/z grafů nasákavosti materiálů a jejich změně objemu. Na závěr studenti diskutují o kapilárním přenosu tekutiny.


Litva
Název: Salinita vody
Popis: Žáci na základě experimentu zkoumají schopnost solného roztoku vést elektrický proud v závislosti na koncentraci soli. Připraví si několik různě koncentrovaných roztoků, měří hodnotu elektrického proudu, který jimi prochází a výsledky zaznamenávají do grafů. Následuje diskuse nad výše uvedenou závislostí. Je stále lineární, případně mohou nějaké koncentrace porušit linearitu závislosti.

Název: Voda v hliněných nádobách, přenos tepla.
Popis: Stejné množství vody (se stejnou teplotou) se při experimentu nalije do dvou hliněných nádob. První nádobu umístíme do běžného prostředí, druhou pak do plastové nádoby. Studenti zkoumají přenos tepla měřením teploty vody a změn vlhkosti. Na základě změn teplot mají studenti vysvětlit rozdíly a vyvodit závěry o změnách vlhkosti v okolí nádob a vysvětlit princip těchto změn.

Název: Nanotechnologie – konstrukce modelu Fulerénu.
Popis: Aktivita je založena na zkoumání Fulerénu – jeho objevu, matematické a fyzikální struktuře a jeho využití. Dvou až tříčlenné skupiny mají za úkol vytvořit molekulární model Fulerénu a popsat jeho geometrickou strukturu. Každá skupina pak vyhledává informace o fulerénech, systematizuje je podle daných aspektů. Poté skupiny prezentují sebrané informace celé třídě.

Název: Zjišťování obsahu vitamínu C v ovocných džusech.
Popis: Dvou až tříčlenné skupiny nejprve provedou titraci džusu. V případě, že učebna není dostatečně vybavena, demonstruje titraci učitel. Žáci následně řeší úkoly zadaných v přiložených pracovních listech, např. zaznamenají výsledky experimentu, vytvářejí tabulky v souladu se zákonem ekvivalence pro výpočet koncentrace vitamínu C. Žáci vyhodnotí množství vitamínu C v různých ovocných šťávách. Rovněž porovnají koncentraci vitamínu C v čerstvě vymačkané ovocné šťávě a džusu prodávaném v krabici. V závěru diskutují o pokrytí doporučené denní dávky vitaminu C.

Název: Dioptrické brýle
Popis: Dvou až tříčlenné skupiny nejprve provedou popsaný pokus – experimentálně zjišťují, které ze zkoumaných brýlí jsou určeny pro korekci dalekozrakosti či krátkozrakosti. Měří optickou mohutnost a ohniskovou vzdálenost dané čočky brýlí určených pro korekci dalekozrakosti či krátkozrakosti. V případě, že učebna není dostatečně vybavena, demonstruje pokus učitel. Žáci mají za úkol vytvořit vlastní závěry týkající se experimentálního zjišťování korekčních vlastností brýlí, k jakým změnám obrazu dochází při použití jednotlivých brýlí v závislosti na vzdálenosti objektu.


Kypr
Název: Lakování auta
Popis: Každá automobilka zaměstnává manažera, který je zodpovědný za kvalitu lakování aut, neboť zákazníci poměrně často reklamují kvalitu a odolnost laku. Těmito manažery se stávají žáci a hledají nedostatky a chyby v procesu lakování auta a předkládají řešení dané problematiky využívající znalosti matematiky a ostatních přírodních věd.

Název: Globální oteplování
Popis: V rámci této aktivity žáci využijí mezipředmětové vztahy fyziky a matematiky při studiu podstaty globálního oteplování. Návodné úlohy jim poskytnou dostatek informací pro pochopení vlivu globálního oteplování na životní prostředí.

Název: Hmyz jako potrava
Popis: Žáci objevují svou vlastní ekologickou stopu. Seznámí se s pojmy zdravá a vyvážená strava a potravinová pyramida. Dále diskutují o možnosti využití hmyzu jako potravy budoucnosti. V rámci diskuse žáci prezentují své vlastní argumenty pro a proti.

Název: Zásoby zemního plynu
Popis: Hlavním cílem této aktivity je hledat možnosti využití zemního plynu, minimalizace jeho nevýhod. Žáci vytvářejí modely čerpání zásob zemního plynu a díky množství úkolů objevují mezioborové vztahy matematiky a přírodních věd v rámci problematiky přírodních zdrojů.

Název: Parkovací stání
Popis: Základní úkolem této aktivity je najít nejlepší možnou variantu uspořádání parkovacích stání v podzemních garážích. Žáci pracují na tomto úkolu ve skupinách a snaží se zajistit maximální bezpečnost zaparkovaných vozů (dostatek místa) při současném zachování co největšího počtu parkovacích míst. Žáci také diskutují a odhadují požadavky na odvětrávání zplodin z dané garáže.