ΥΛΙΚΟActivity created by

Title

Topic

Age

DOWNLOAD
SK Blueprint Mathematics and Art 13 - 16
CY Car painting Mathematics and Physics 12 - 15
UK Cooling cups Mathematics and Physics 13 - 14
CZ Criminology Mathematics and Statistic 14 - 16
AT De-icing Mathematics and Physics 13 - 14
CY Eating insects Mathematics and Biology 11 - 14
AT Ecology Mathematics and Ecology 13 - 14
LT Eyeglasses Mathematics and Physics 15 - 16
CZ Flow of Fluids Mathematics and Physics 12 - 15
LT Fruit juice Mathematics and Chemistry 15 - 16
AT Fuel requirements Mathematics and Physics 13 - 14
LT Fullrene Mathematics and Biology 15 - 16
SK Future map Mathematics and Geography 10 - 13
CY Global warming Mathematics and Physics 11 - 14
AT GPS Mathematics and Geography 16 - 17
UK Heart rate Mathematics and Biology 11 - 13
LT Heat transfer Mathematics and Physics 14 - 15
SK Human blood Mathematics and Biology 15 - 16
CY Natural gas reserves Mathematics and Physics 12 - 15
UK Osmosis Mathematics and Physics 14 - 16
CY Parking lot Mathematics and Physics 11 - 15
CZ Physics in the kitchen Mathematics and Physics 13 - 16
UK Rates of reaction Mathematics and Physics 14 - 16
CZ Solar oven Mathematics and Physics 14 - 16
AT Space flight Mathematics and Physics 16 - 17
UK Speed distance and time Mathematics and Physics 13 - 14
IT Temperature Mathematics and Physics 9 - 11
CZ Transport of damp Mathematics and Physics 15 - 16
SK Water from the other side Mathematics and Biology 5 - 6
SK Water or ice Mathematics and Chemistry 5 - 6
LT Water salinity Mathematics and Biology 14 - 15
IT Weight and volume Mathematics and Physics 7 - 9


Περιγραφές δραστηριοτήτων:


Δραστηριότητες από την Αυστρία


Όνομα: Αεροπορία - απαιτήσεις καυσίμου για αεροσκάφη
Περιγραφή: Το υλικό αποτελείται από πολλά φύλλα εργασίας, στα οποία οι μαθητές καλούνται πρώτα να εκτιμήσουν, να υπολογίσουν (με πρόσθετα δεδομένα) τις ανάγκες σε καύσιμα για εμπορικά αεροσκάφη. Η κατανάλωση καυσίμων των αεροσκαφών, στη συνέχεια, συγκρίνεται με την κατανάλωση άλλων μέσων μεταφοράς.

Όνομα: Αεροπορία - απόψυξη ενός αεροσκάφους Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό υλικό ξεκινά με ένα φύλλο εργασίας όπου οι μαθητές πρέπει να εκτιμήσουν το εμβαδόν του φτερού του αεροσκάφους και να υπολογίσουν το βάρος του πάγου ή του χιονιού σε αυτά τα φτερά. Το δεύτερο φύλλο εργασίας αφορά στις χημικές ιδιότητες των υγρών που χρησιμοποιούνται για την απόψυξη. Το τελευταίο φύλλο εργασίας περιέχει επιπρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία απόψυξης.

Όνομα: Οικολογία - Ενέργεια από ήλιο και τον άνεμο
Περιγραφή: Οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών για ηλεκτρισμό της χώρας τους, χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες. Δύο ζεύγη φύλλων εργασίας παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, ενώ οι μαθητές υπολογίζουν τον απαραίτητο αριθμού από ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πλαίσια. Γίνεται συζήτηση, επίσης, για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των πηγών ενέργειας.

Όνομα: GPS - βρείτε το δρόμο σας
Περιγραφή: Χρησιμοποιούνται τρία φύλλα εργασίας στις ομάδες εργασίας, στα οποία περιγράφεται οι βασικές αρχές του GPS, και η πρακτική εφαρμογή ενός δέκτη GPS σε πεζοπορία (ερμηνεία των δεδομένων) και GeoCaching (συστήματα συντεταγμένων).

Όνομα: διαστημική πτήση - Προσγείωση Διαστημικού Λεωφορείου
Περιγραφή: Τέσσερα διαφορετικά φύλλα εργασίας ("θερμοκρασία", "χρόνος", "μόνωση" και "ταχύτητα") επιτρέπουν στους μαθητές να εργαστούν σε διαφορετικές πτυχές της διαστημικής πτήσης, οι οποίες έχουν σχέση με τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Οι ομάδες συνεργάζονται μεταξύ τους στην επίλυση των διαφόρων ασκήσεων που περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας. .


Δραστηριότητες από τη Σλοβακία

Όνομα: Το νερό από την άλλη πλευρά Περιγραφή: Απλά πειράματα με νερό που εστιάζουν στην εξερεύνηση του νερού, ως θέμα των φυσικών επιστημών.

Όνομα: Νερό ή πάγος
Περιγραφή: Απλά πειράματα με νερό που εστιάζουν στην εξερεύνηση του νερού, ως θέμα των φυσικών επιστημών.

Όνομα: Μαθηματικά στο ανθρώπινο αίμα
Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό υλικό περιέχει δραστηριότητες για να εξερευνήσουν και να περιγράψουν οι μαθητές το ανθρώπινο αίμα ως "μαθηματικές" παραμέτρους, να δουν ποσοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου αίματος και να μοντελοποιήσουν τις σχέσεις μεταξύ των τύπων αίματος και τη σχέση μεταξύ τύπων αίματος και γενετικής.

Όνομα: Γεωμετρία Blue Print
Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί μια διεπιστημονική σύνδεση των μαθηματικών με τις εικαστικές τέχνες και τον σχεδιασμό. Στα δύο φύλλα εργασίας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν γνώσεις χημείας και βιολογίας στο πλαίσιο της κλωστοϋφαντουργίας.

Όνομα: Χάρτης του μέλλοντος
Περιγραφή: Η δραστηριότητα περιλαμβάνει δράση εκτός σχολείου, η οποία διαρκεί μία ολόκληρη μέρα. Αποτελεί πρόκληση για τους μαθητές να εξασκηθούν σε μια σειρά από γνώσεις περιεχομένου στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες και να εφαρμόσουν διάφορες δεξιότητες στο πλαίσιο της τάξης.


Δραστηριότητες από την Ιταλία

Όνομα: Θερμότητα, Θερμοκρασία και Ενέργεια
Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες για την εξερεύνηση της θερμοκρασίας, της θερμότητας και της ενέργειας. Οι εργαστηριακές δραστηριότητες αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εννοιών.

Όνομα: Βάρος και Όγκος
Περιγραφή: Οι έννοιες του όγκου και του βάρους συχνά συγχέονται από τους μαθητές. Το εκπαιδευτικό υλικό αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των διαφορών μεταξύ των εννοιών.