MATERIÁLYActivity created by

Title

Topic

Age

DOWNLOAD
SKBlueprint_SK.pdf Blueprint Mathematics and Art 13 - 16
CYCar_Painting_SK.pdf Car painting Mathematics and Physics 12 - 15
UKCooling_cups_SK.pdf Cooling cups Mathematics and Physics 13 - 14
CZCriminology_SK.pdf Criminology Mathematics and Statistic 14 - 16
ATDe-icing_SK.pdf De-icing Mathematics and Physics 13 - 14
CYeating_insects_SK.zip Eating insects Mathematics and Biology 11 - 14
ATEcology_SK.pdf Ecology Mathematics and Ecology 13 - 14
LT Eyeglasses Mathematics and Physics 15 - 16
CZFlow_of_fluids_SK.pdf Flow of Fluids Mathematics and Physics 12 - 15
LTFruit_juice_SK.pdf Fruit juice Mathematics and Chemistry 15 - 16
ATAviaton_SK.pdf Fuel requirements Mathematics and Physics 13 - 14
LTFullerene_SK.pdf Fullrene Mathematics and Biology 15 - 16
SKFuture_map_SK.pdf Future map Mathematics and Geography 10 - 13
CYglobal_warming_SK.zip Global warming Mathematics and Physics 11 - 14
ATGPS_SK.pdf GPS Mathematics and Geography 16 - 17
UKHeart_Rate_SK.pdf Heart rate Mathematics and Biology 11 - 13
LT Heat transfer Mathematics and Physics 14 - 15
SKHuman_Blood_SK.pdf Human blood Mathematics and Biology 15 - 16
CYNaturalGasReserves_SK.pdf Natural gas reserves Mathematics and Physics 12 - 15
UKOsmosis_SK.pdf Osmosis Mathematics and Physics 14 - 16
CYParkingLot_SK.pdf Parking lot Mathematics and Physics 11 - 15
CZ Physics in the kitchen Mathematics and Physics 13 - 16
UKRates_of_Reaction_SK.pdf Rates of reaction Mathematics and Physics 14 - 16
CZSolar_oven_SK.pdf Solar oven Mathematics and Physics 14 - 16
AT Space flight Mathematics and Physics 16 - 17
UKSpeed_distance_time_SK.pdf Speed distance and time Mathematics and Physics 13 - 14
ITTemperature_SK.pdf Temperature Mathematics and Physics 9 - 11
CZTransport_of_damp_SK.pdf Transport of damp Mathematics and Physics 15 - 16
SKWater_Other_Side_SK.pdf Water from the other side Mathematics and Biology 5 - 6
SKWater_Ice_SK.pdf Water or ice Mathematics and Chemistry 5 - 6
LTWater_salinity_SK.pdf Water salinity Mathematics and Biology 14 - 15
IT Weight and volume Mathematics and Physics 7 - 9


Popis materiálov:


Materiály Rakúsko
Názov:Letectvo – požiadavky na palivo pre lietadlá.
Popis: Materiál sa skladá z niekoľkých pracovných listov, v ktorých žiaci najskôr odhadujú a následne (po získaní ďalších údajov) vypočítajú spotrebu pohonných látok pre lietadlá. Vypočítanú spotrebu paliva lietadla nakoniec porovnajú so spotrebou iných dopravných prostriedkov.

Názov: Letectvo – odmrazovanie lietadla.
Popis: Materiál začína pracovným listom, kde žiaci majú odhadnúť veľkosť plochy krídla lietadla a následne vypočítať hmotnosť ľadovej alebo snehovej vrstvy na krídle. Druhý pracovný list sa zaoberá chemickými vlastnosťami rozmrazovacích kvapalín. Tretí pracovný list obsahuje ďalšie úlohy o procese rozmrazovania námrazy na krídlach lietadla.

Názov: Ekológia – Slnečná a veterná energia.
Popis: Žiaci majú vyjadriť svoj názor na to, či v ich krajine je možné pokryť potrebu elektrickej energie pomocou alternatívnych zdrojov: fotočlánkov a veterných elektrárni. V rámci dvoch pracovných listov žiaci získavajú potrebné údaje o veterných elektrárňach a fotočlánkoch a vypočítajú ich množstvo. Následne diskutujú o výhodách a nevýhodách alternatívnych zdrojov elektrickej energie.

Názov: GPS – nájdi si svoju cestu.
Popis: Aktivita je spracovaná na troch pracovných listoch: základný, fit a zábavný, ktoré sú určené na prácu v skupinách. Pracovné listy sa zaoberajú popisom základných princípov GPS a praktického použitia GPS pri turistike (interpretácia údajov) a GeoCachingu (súradnicové systémy).

Názov: Let do vesmíru – pristátie raketoplánu
Popis: Štyri rozdielne pracovné listy umožnia žiakom pracovať na rôznych matematických a fyzikálnych aspektoch lietania do vesmíru: teplota, čas, izolácia, rýchlosť. Skupiny musia navzájom spolupracovať, aby našli správnu odpoveď.


Materiály Slovensko
Názov:Voda z druhej strany.
Popis: Jednoduché pokusy zamerané sa výskum vody, žiaci (deti) získajú prvú vedeckú skúsenosť s vodou ako fyzikálnou látkou.

Názov: Voda alebo ľad.
Popis: Jednoduché pokusy zamerané sa výskum skupenstiev vody, žiaci (deti) získajú prvú vedeckú skúsenosť s vodou a jej skupenstvami.

Názov: Matematika v ľudskej krvi
Popis: Materiál obsahuje niekoľko rôznych aktivít zameraných na skúmanie a popis ľudskej krvi pomocou matematických parametrov, kvantitatívnych vlastností ľudskej krvi, sledovania vzťahov medzi krvnými skupinami, kombinácií krvných skupín a v genetike.

Názov: Geometria v modrotlači
Popis: Materiál medzipredmetovo prepája matematiku s výtvarným umením a dizajnom. Dva pracovné listy umožňujú prakticky si overiť chemické a biologické vedomosti na príklade výroby modrotlače.

Názov: Mapa budúcnosti
Popis: Jednodňová outdoorová aktivita žiakov, počas ktorej si overujú svoje vedomosti a zručnosti z matematiky a prírodných vied, ktoré nadobudli predchádzajúcim štúdiom.


Materiály Taliansko
Názov: Teplo, teplota a energetika.
Popis: Materiál obsahuje niekoľko rôznych aktivít pre objavné vyučovanie zamerané na fyzikálne veličiny ako sú teplo, teplota a energia. Laboratórne experimenty sú navrhnuté tak, aby žiaci lepšie pochopili vzťah medzi týmito pojmami.

Názov:Hmotnosť a objem.
Popis: Pojmy hmotnosť a objem si žiaci často mýlia. Materiály popisujú aktivity zamerané na lepšie pochopenie rozdielov medzi pojmami hmotnosť a objem. Aktivity je možné využiť vo vyučovaní už od prvej triedy základnej školy.


Materiály Česká republika
Názov: Kriminalistika.
Popis: Hlavným cieľom je naučiť sa identifikovať osoby podľa ich spôsobu pohybu. Žiaci pripravujú odliatky stôp, otlačky nôh a na ich základe vypočítajú výšku tela osoby a rýchlosť jej pohybu.

Názov: Fyzika v kuchyni
Popis: Popis energetického štítku a spôsob prepočítavania výkonnosti kuchynských zariadení. Laboratórne práce - sledovanie výkonnosti rôznych typoch sporákov. Žiaci robia výpočet nákladov na energie potrebnej pre ohrev vody.

Názov: Prúdenie tekutín.
Popis: Charakteristika prúdenia ideálnej tekutiny a skúmanie profilu rýchlosti prúdenia vody v rieke. Žiaci sa učia, ako vypočítať prietok vody. Laboratórne práce - meranie hmotnostného prietoku vody v rieke pomocou jednoduchých pomôcok.

Názov: Solárna pec.
Popis: Aplikácia konštrukčnej geometrie (paraboly) vo fyzike. Hlavnou úlohou aktivity je postaviť solárny parabolický sporák a študovať jeho vlastnosti. Návod na použitie je zahrnutý v materiáloch.

Názov:Prechod vlhkosti v stavebných materiáloch
Popis: Cieľom je štúdium vlastností stavebných materiálov podľa ich schopnosti absorbovať vlhkosť (vodu). Žiaci sa zaoberajú meraniami základných vlastností tehál, dreva, YTONGu a porovnávajú ich navzájom. Následne tieto základné znalosti použijú pre zhotovenie diagramu absorbcie a zmeny hmotnosti materiálu v časovm úseku a diskutujú o kapilárnom prúdení.


Materiály Litva
Názov: Slanosť vody
Popis: Žiaci sa zameriavajú na štúdium závislosti vedenia elektrického prúdu od koncentrácie soli v roztoku. Pripravia roztoky o rôznych koncentráciách soli a následne merajú elektrický prúd v každom z nich. Nakreslia graf závislosti veľkosti elektrického prúdu v roztoku soli od koncentrácie soli I = f (c%). Žiaci vyhodnotia vzťahy medzi koncentráciou soli v roztoku, vodivosťou a vytvorie matematický model koncentrácie NaCl. Nasleduje diskusia, či je daný model lineárny a tiež diskusia o možných odchýlkach merania pri roztokoch vyšších koncentrácií.

Názov: Voda v hlinenom džbáne, prenos tepla
Popis: Počas experimentu sa rovnaké množstvo vody (s rovnakou teplotou) naleje do dvoch hlinených džbánov. Prvý džbán je umiestnený v bežnom prostredí, druhý džbán je umiestnený v plastovom vrecku. Žiaci majú za úlohu skúmať prenos tepla meraním teploty vody a zmeny vlhkosti v oboch prípadoch. Následne majú za úlohu, na základe zmien teploty, vysvetliť rozdiely a vyvodiť záver o zmenách vlhkosti v okolí oboch džbánov a vysvetliť princíp týchto zmien.

Názov: Nanotechnológie: zhotovenie modelu fullerénu
Popis: Aktivita je založená na štúdiu fullerénov – histórie objavenia, matematickej a chemickej štruktúry a ich použitia. Žiaci sú rozdelení do skupín po dvoch až troch. Každá skupina má za úlohu pripraviť model molekuly fullerénu, majú popísať geometrickú štruktúru molekuly a jej parametre a odpovedať na otázky z oblasti matematiky a prírodných vied. Potom má každá skupina za úlohu nájsť a zhrnúť informácie o fullerénoch. Na záver prezentujú získané informácie.

Názov: Stanovenie koncentrácie vitamínu C v ovocnej šťave
Popis: Experiment vykonávajú žiaci v 2-3 členných skupinách. Titrujú ovocnú šťavu. V prípade, že trieda nemá potrebné vybavenie a chemikálie, titráciu demonštruje učiteľ. Žiaci následne pracujú s pracovnými listami: zaznamenávajú výsledky, tvoria tabuľky v súlade so zákonom ekvivalencie pre výpočet koncentrácie vitamínu C. Žiaci vyhodnotia množstvo vitamínu C v rôznych ovocných šťavách. Taktiež porovnajú jeho koncentráciu v čerstvo pripravenej šťave a šťave kúpenej v obchodnom centre. Nakoniec žiaci diskutujú o množstve odporúčanej dennej dávky vitamínu C a jeho obsahu v jednotlivých ovocných šťavách.

Názov: Dioptrické okuliare
Popis: Žiaci vykonávajú pokus v skupinách po 2-3. Ak v triede nie je potrebné zariadenie, pokus demonštruje učiteľ. Žiaci zisťujú, či predložené okuliare sú určené na korekciu ďalekozrakosti alebo krátkozrakosti. Merajú refrakčnú silu a ohniskovú vzdialenosť šošoviek okuliarov. Na záver vyhodnocujú, ako sa dá experimentálne zistiť zraková anomália, pre ktorú sú okuliare určené a ako sa mení obraz pri zmene vzdialenosti objektu od šošovky.