SÚHRN

Viaceré štúdie o vzelávaní poukazujú na nedostatok motivácie žiakov učiť sa matematiku a prírodovedné predmety. Následkom uvedenej demotivácie sú negatívne dopady v niektorých oblastiach života spoločnosti, napríklad:

  • Pre mnohé pracovné odvetvia je nevyhnutné ovládať matematiku a využívať vedomosti z prírodovedných predmetov.
  • Mnoho rozhodovacích procesov v spoločnosti, v politike, hospodárstve, ekológii ... si vyžaduje základné znalosti princípov prírodných vied a matematiky.
  • Je tiež menej pravdepodobné, že žiaci, ktorí sú nedostatočne motivovaní učiť sa matematiku a prírodovedné predmety, sa budú chcieť stať učiteľmi matematiky, fyziky, biológie alebo chémie.


Vo vyučovaní matematiky sú do matematických úloh často včelené kontexty týkajúce sa rôznych poznatkov z prírodných vied. Aj pre učiteľov prírodovedných predmetov je nevyhnutné poznať a používať matematické poznatky. Ale vyučovanie predmetov škole býva nezávislé a učitelia tiež zvyčajne nespolupracujú pri vyučovaní tém s medzipredmetovými kontextami. Témy z prírodných vied sa do matematických úloh často volia umelo a matematika, ktorá sa v prírodovedných predmetoch používa, nekorešponduje so základnými princípmi jej vyučovania na hodinách matematiky. Preto budeme v projekte vyvíjať materiály, ktoré sú užitočné pre učiteľov matematiky ako aj prírodovedných predmetov a tieto materiály budú zvyšovať ich kompetencie v oboch oblastiach naraz. Pokúsime sa ukázať učiteľom ako by sa mohli naučiť využívať medzipredmetové vzťahy v priebehu vyučovania. Pripravené materiály si budú vyžadovať spoluprácu učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov, čo môže vyústiť do tímovej spolupráce učiteľov.

Hlavným cieľom projektu je pripraviť materiály pre vzdelávanie študentov učiteľských programov ako aj učiteľov v praxi, ktoré im umožnia učiť matematiku a prírodovedné predmety tak, že budú rešpektovať medzipredmetové vzťahy a tiež vzájomne spolupracovať pri príprave a realizácii vyučovania. Viaceré štúdie (napr. Jones, Rasmussen, Moffitt.: 1997. "A collaborative approach to interdisciplinary learning", Bransford a kol.: 2005. "Foundations and opportunities for an interdisciplinary science of learning", ako aj viaceré publikácie od Resnick alebo Schoenfelda) poukazujú na fakt, že materiály s medzipredmetovým kontextom zvyšujú kvalitu vzdelávania v oblasti matematiky aj prírodovedných predmetov.
Materiály pripravíme zo súboru už existujúcich materiálov, budeme ich ďalej rozpracovávať s dopĺňať o rôzne metódy a aktívne prístupy vo vyučovaní. Obsah materiálov by mal byť pre žiakov vekovo vhodný a zmysluplný. Odporúčané aktivity a metódy vyučovania môžu byť využité i v mimoškolskej činnosti. Príklady z reálnych životných situácii a základné vedomosti z prírodovedných predmetov budú tvoriť základný princíp každého materiálu. Využitie vybraných materiálov vo vyučovaní bude podporé aj interaktívnym použitím IKT.